dränering

Vad dräneringsteknologi?

Dränering är ett brett fält. Inom byggsektorn betyder detta utsläpp av servicevatten och regnvatten – antingen till avloppssystemet eller till infiltrationsområden. En mängd konstgjorda kanaler, rör, kanaler och dräneringssystem används. Den här artikeln ger en kort överblick över de olika ansvarsområdena. När det gäller dränering har moderniteten förvånat sig sent in i Sverige. Typhoidepedemier och koleraepidemier är allmänt tänkta som medeltiden, men de var faktiskt fortfarande utbredda under 1700-talet. En huvudsaklig orsak var bristen på hygieniska förhållanden i städerna, som upplevde en snabb tillväxt under industrin, men samtidigt inte hade ordentligt avfallshantering. Man kan inte längre föreställa sig det idag, men det första moderna avloppssystemet i Sverige byggdes första dräneringssystemet i Göteborg 1856. Och det var först i början av 1910-talet som ett kontinuerligt avloppssystem och kort därefter avloppsrening gradvis blev normen i våra städer. Byggnadsdränering Idag händer det sällan att mark i saknar dräneringsteknologi i Stockholm. I princip kan det moderna dräneringssystemet delas upp i två stora områden: byggnadens dränering och områdets dränering. Regnvatten, som dräneras från takytorna via rännor och nedlopp, ingår också i byggnadens dräneringssystem. Dessutom är bortskaffande av avloppsvatten naturligtvis en del av byggnadens dräneringssystem. Förutom rörsystem erbjuder tillverkare av dräneringsteknologi också mycket extra husteknik för detta område: för att undvika översvämningar eller för decentraliserad avloppsrening. Till exempel förhindrar flödesskydd att avloppsvattnet skjuts tillbaka in i husets avloppsledningar vid störning i avloppssystemet och orsakar översvämningar i källarområdet. Tekniskt görs detta vanligtvis med bakflödesklaffar i avloppsrören som öppnas när vattentrycket finns – men bara i avloppsriktningen, inte tvärtom. Till skillnad från sådana passiva skyddssystem mot motström är lyftpumpsystem med vilka avloppsvattnet pumpas till en högre nivå, från vilket det kan riktas tillbaka flödesskydd in i avloppet. Lyftsystem används där det inte finns någon naturlig rörledning till avloppet. Hustekniken för dränering av byggnader omfattar också små avloppsreningsverk, med vilka avloppsvatten rengörs i flera steg och sedan mestadels släpps ut i marken för perkolering. Sådana system används till exempel på platser där det inte finns någon anslutning till det offentliga avloppssystemet. Slutligen inkluderar byggnadsdränering också den så kallade byggdreneringen. Det är särskilt viktigt att skydda källarens ytterväggar från grundvatten eller sippande regnvatten. Dräneringsrör används vanligtvis, som kan absorbera och dränera vattnet med sina porösa eller perforerade rörväggar. Områdesdränering Förutom byggnadsdränering är det andra stora området ytdrenering. Detta innebär dränering av regnvatten från asfalterade områden där nederbörd inte kan sippra bort. Om ytan har en tillräcklig gradient kan den dräneras via en central dränering. Detta kallas punktdrenering eftersom vattnet, till exempel i en klyfta, föras samman vid en punkt och transporteras därifrån till avloppssystemet via rör. Däremot används linjär dränering för områden med endast en liten lutning. Dessa är de klassiska dräneringskanalerna, vars nedre delar inte kan ses när de installeras eftersom de är belägna under golvytan. Endast rostkåporna är synliga. Slitsade kanaler är en speciell form av linjär dränering. Dessa har inte ett rostöverdrag, men kanalöppningen på ytan består endast av ett mycket smalt spår, så att kontaminering av kanalkroppen av avfall, löv eller grenar i stort kan undvikas.

Läs mer »